cpdvn.com

Về Chúng Tôi


TRANG THÔNG TIN CH
NG PHẢN ĐỘNG – VIỆT TÂN ĐỎ    

Page Trang thông chống phản động là tiền thân của page Trang thông tin chống phản động Việt Nam được thành lập ngày 9 tháng 3 năm 2016 và Page Việt Tân Đỏ được thành lập ngày 8 tháng 1 năm 2017 Page được thành lập ngày 9 tháng 3 năm 2016 với mục đích bảo vệ, giữ vững thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam, của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trau dồi, nuôi dưỡng, bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần chiến đấu, hy sinh, phụng sự hết mình vì nhân dân, vì đất nước cho mọi công dân Việt Nam. Xây dựng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, đẹp đẽ, hòa bình, phát triển, hội nhập đến bạn bè quốc tế. Kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước gây mất lòng tin của nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hòng âm mưu lật đổ, phá hoại chính quyền, gây mất an toàn, an ninh, trật tự trị an xã hội, độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh còn chỉ ra, góp ý với tư cách là công dân về những mặt còn hạn chế trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện bộ máy Nhà nước; góp ý, phê bình, lên án những hành vi sai trái, không đúng chuẩn mực, vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, của Quân đội, Công an, của các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hướng tới một xã hội tự do, bình đẳng, văn minh.