cpdvn.com

Quy Định

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Bộ quy định số: 01/2017/HĐTV1                             Hà Nội, Ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

BỘ QUY ĐỊNH

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN CHỐNG PHẢN ĐỘNG

Chương I:

NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ QUY ĐỊNH TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN CHỐNG PHẢN ĐỘNG

          Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động

          Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động quy định những nguyên tắc cơ bản trong quản lý, điều hành hoạt động của trang thông tin chống phản động; quản lý, kiểm soát, phân bổ hoạt động của các thành viên quản lý Trang thông tin chống phản động (sau đây gọi là admin); kiểm duyệt thông tin đăng trên Trang thông tin chống phản động (sau đây gọi là Trang); giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các admin; xử lý các trường hợp vi phạm của admin, các thành viên khác khi bình luận, trả lời bình luận, trả lời tin nhắn và đăng bài trên Trang; thủ tục xử lý các vi phạm tùy theo từng mức độ vi phạm; các hình thức khen thưởng, tuyên dương, bình bầu tùy vào thành tích đạt được đảm bảo cho việc giải quyết kỷ luật, khen thưởng được nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật.

Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động góp phần bảo vệ công lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các admin và thành viên khác liên quan; đảm bảo công bằng, minh bạch; giáo dục các admin và các thành viên khác tuân thủ quy định pháp luật.

          Điều 2: Đối tượng áp dụng và hiệu lực của Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động

1, Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động được áp dụng đối với các đối tượng bao gồm các admin quản lý và điều hành hoạt động Trang; các thành viên của Trang, các memer và các cộng tác viên có liên quan.

2, Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động áp dụng đối với mọi hoạt động quản lý, điều hành Trang; quản lý, kiểm soát, phân bổ hoạt động của các admin; kiểm duyệt thông tin đăng trên Trang; giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các admin; xử lý các trường hợp vi phạm của admin, các thành viên khác khi bình luận, trả lời bình luận, trả lời tin nhắn và đăng bài trên Trang; thủ tục xử lý các vi phạm tùy theo từng mức độ vi phạm; các hình thức khen thưởng, tuyên dương, bình bầu tùy vào thành tích đạt được.

3, Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động áp dụng đối với việc giải quyết các vụ việc tranh chấp có yếu tố bên ngoài đối với các tổ chức, cá nhân khác ngoài Trang. Nếu có thỏa thuận giữa hai bên thì ưu tiên sử dụng quy định của thỏa thuận đó.

4, Cá nhân, tổ chức bên ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thì các vụ việc có liên quan được giải quyết bằng ngoại giao.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

1, Quản trị viên: là chức vụ do cá nhân đảm nhiệm, có quyền quản lý tất cả các khía cạnh của Trang. Họ có thể: gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên Instagram từ Trang, chỉnh sửa chi tiết tài khoản Instagram từ Trang đồng thời chỉ định vai trò trên Trang.

2, Biên tập viên: là chức vụ do cá nhân đảm nhiệm, có thể gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên Instagram từ Trang đồng thời chỉnh sửa chi tiết tài khoản Instagram từ Trang.

3, Người kiểm duyệt: là chức vụ do cá nhân đảm nhiệm có thể gửi tin nhắn với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết đồng thời trả lời bình luận trên Instagram từ Trang.

4, Nhà phân tích: là chức vụ do cá nhân đảm nhiệm có thể xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết.

5, Admin: là chức danh của những cá nhân kiêm nhiệm các chức vụ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6, Admin phụ trách chung: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc quản lý các vấn đề chung, phát sinh trong quá trình vận hành Trang, nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của Trang.

7, Admin phụ trách kỷ luật: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc quản lý, giám sát và kiểm tra và xử lý việc tuân thủ theo Bộ quy định của Trang đã được Hội đồng Thành viên thông qua.

8, Admin phụ trách bài viết: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2, 3 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc đăng tải, giám sát, quản lý, kiểm duyệt, xử lý thông tin các bài viết được đăng trên Trang và các website khác thuộc phạm vi quản lý của Trang.

9, Admin phụ trách website: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc quản lý và điều hành các website thuộc phạm vi quản lý của Trang.

10, Admin phụ trách trả lời tin nhắn: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2, 3 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc trả lời các tin nhắn được gửi đến Trang và có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng thành viên.

11, Admin phụ trách tài chính, quảng cáo: là chức danh của các cá nhân thuộc khoản 1, 2, 3 Điều này, được Hội đồng thành viên giao phụ trách việc phụ trách thu chi tài chính, quảng cáo Trang, quảng cáo bài viết và có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng thành viên.

12, Cộng tác viên: là cá nhân hoạt động độc lập không bằng tư cách của Trang.

13, Memer: thuật ngữ để chỉ những người thích Trang, theo dõi Trang, có bình luận tại các bài viết của Trang, nhắn tin tới Trang, là thành viên của nhóm liên kết với Trang, Trang con của Trang.

14, Trang con của Trang: là các Trang thuộc sự quản lý và điều hành của Trang thông tin chống phản động, có những quyền nhất và nghĩa vụ định do Hội đồng thành viên quy định.

15, Nhóm liên kết với Trang: là nhóm thuộc sự quản lý và điều hành của các thành viên là admin Trang thông tin chống phản động, hoạt động của nhóm phải tuân thủ theo quy định của Bộ quy định này.

16, Website của Trang: là trang web thuộc sự quản lý và điều hành của admin là Quản trị viên thuộc Hội đồng thành viên của Trang thông tin chống phản động, hoạt động và bài viết của website phải tuân thủ theo quy định của Bộ quy định này.

17, Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bao gồm tất cả những người được công nhận tư cách admin và giữ các chức vụ thuộc khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; đang hoạt động trên Trang với tư cách là admin.

 

Chương II:

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 4: Khái quát mục đích, tôn chỉ của Trang thông tin chống phản động

Trang thông chống phản động là tiền thân của page Trang thông tin chống phản động Việt Nam (www.facebook.com/cpdvn). Trang được thành lập ngày 9 tháng 3 năm 2016. với mục đích bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân, chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và của Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước hòng âm mưu lật đổ, phá hoại chính quyền. Bên cạnh còn chỉ ra, góp ý với tư cách là công dân về những điểm còn yếu trong xây dựng bộ máy, lên án những hành vi vi phạm của công chức nhà nước, nhân dân để bộ máy và đất nước được hoàn thiện hơn, văn minh hơn.

Điều 5: Tuân thủ quy định trong giải quyết các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động

Mọi hoạt động trong quản lý, điều hành Trang; quản lý, kiểm soát, phân bổ hoạt động của các admin; kiểm duyệt thông tin đăng trên Trang; giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các admin; xử lý các trường hợp vi phạm của admin, các thành viên khác khi bình luận, trả lời bình luận, trả lời tin nhắn và đăng bài trên Trang; thủ tục xử lý các vi phạm tùy theo từng mức độ vi phạm; các hình thức khen thưởng, tuyên dương, bình bầu tùy vào thành tích đạt được phải tuân thủ theo các quy định của Bộ quy định này.

Điều 6: Quyền yêu cầu Hội đồng thành viên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng

1, Các cá nhân trong phạm vi điều chỉnh của Bộ quy định này có quyền yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác khi những quyền và lợi ích đó trong phạm vi Trang bị xâm hại.

2, Hội đồng thành viên không được từ chối giải quyết yêu cầu của các cá nhân có liên quan trong phạm vi Trang với lý do không có điều khoản áp dụng.

Yêu cầu chưa có điều khoản áp dụng là các yêu cầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Bộ quy định này nhưng tại thời điểm yêu cầu đó được đưa ra thì Hội đồng thành viên chưa có điều khoản để áp dụng.

Việc giải quyết các yêu cầu chưa có điều khoản áp dụng dựa vào quyết định của lần họp Hội đồng thành viên gần nhất.

Điều 7: Quyền quyết định và tự định đoạt hoạt động của admin

Admin có quyền tự quyết định việc tham gia hoạt động tại Trang; tự quyết định nội dung và phương thức hoạt động tại trang; tự quyết định các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm của các thành viên tham gia thảo luận tại các bài đăng, các cuộc thăm dò ý kiến, diễn đàn thảo luận trên Trang; tự định đoạt việc tiếp tục hoặc chấm dứt vai trò là admin của Trang. Tuy nhiên quyền này có thể bị hạn chế bởi quyết định của Hội đồng thành viên quy định tại Điều 7 Bộ quy định này.

Điều 8: Quyền hạn chế quyền của các thành viên khác của Hội đồng thành viên Trang

1, Hội đồng thành viên có quyền hạn chế quyền quyết định của các thành viên là admin nhằm đảm bảo hoạt động thống nhất và có tổ chức của Trang, đảm bảo sự minh bạch, công bằng đối với các thành viên khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên là admin hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình.

2, Việc hạn chế quyền quyết định của các thành viên là admin khác phải có sự biểu quyết thống nhất của trên 50% tổng số admin có mặt tại kỳ họp Hội đồng thành viên gần nhất. Quyết định Hạn chế quyền quyết định của các thành viên là admin khác được lập thành văn bản.

3, Trường hợp số lượng biểu quyết bằng nhau (50% – 50%) thì bên nào có số lượng quản trị viên nhiều hơn thì sẽ theo biểu quyết của bên đó.

Điều 9: Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thu thập tài liệu và đăng thông tin lên Trang và các website khác thuộc phạm vi quản lý của Trang

1, Trong hoạt động thu thập tài liệu và đăng thông tin lên Trang và các website khác thuộc phạm vi quản lý của Trang, các thành viên là admin hoặc cộng tác viên có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, không phân biệt vai trò trên Trang.

2, Hội đồng thành viên có trách nhiệm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thu thập tài liệu và đăng thông tin lên Trang và các website khác thuộc phạm vi quản lý của Trang.

Điều 10: Hội đồng thành viên hoạt động tập thể

Hội đồng thanh viên hoạt động tập thể và quyết định theo đa số.

Điều 11: Bảo đảm hiệu lực của quyết định của Hội đồng thành viên

Các thành viên của Trang có nghĩa vụ tôn trọng quyết định đã có hiệu lực của Hội đồng thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên phải được thi hành và thực hiện đúng theo giám sát của các thành viên khác thuộc Hội đồng thành viên.

Điều 12: Không giới hạn số lượng các cá nhân tham gia quản lý Trang với tư cách là admin

1, Số thành viên là admin tối thiểu để duy trì hoạt động của Trang là 03 thành viên.

2, Các cá nhận tham gia quản lý Trang với tư cách là admin không bị giới hạn số lượng và có thể được tuyển thêm khi xét thấy cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định của Trang. Việc tuyển chọn thêm admin do Hội đồng thành viên quyết định và thành lập ban tuyển chọn để tuyển chọn.

Điều 13: Một cá nhân kiêm nhiệm nhiều chức danh trên Trang

1, Một cá nhân là Quản trị viên, Biên tập viên có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò là các chức danh thuộc các khoản 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 3.

2, Một cá nhân là Người kiểm duyệt có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò thuộc các khoản 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 3.

3, Một cá nhân là Nhà phân tích có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò thuộc các khoản 7 và 9 Điều 3.

4, Việc cá nhân kiêm nhiệm nhiều vai trò do Hội đồng thành viên quyết định.

Điều 14: Cơ cấu tổ chức Trang thông tin chống phản động:

Tổ chức bộ máy của Trang thông tin chống phản động gồm có:

a, Hội đồng thành viên;

b, Quản trị viên;

c, Biên tập viên

d, Người kiểm duyệt;

đ, Nhà phân tích;

e, Các Trang con và các Nhóm liên kết với Trang thông tin chống phản động.

Điều 15: Tài chính và chi phí hoạt động của Trang

1, Tài chính và chi phí hoạt động của Trang có trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các thành viên, có thể được huy động từ nhiều nguồn khác.

2, Tài chính và chi phí hoạt động được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích.

 

Chương III:

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 16: Hội đồng thành viên Trang thông tin chống phản động

Hội đồng thành viên là cơ quan cao nhất của Trang. Thực hiện quyền lập Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động; quyết định các vấn đề quan trọng của Trang.

Điều 17: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên:

1, Lập Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động và sửa đổi  Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động.

2, Thực hiện quyền giám sát việc tuân theo Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động của các thành viên Trang; xét báo cáo công tác của Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích và các chức danh khác do Hội đồng thành viên bầu hoặc thành lập.

3, Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển Trang thông tin chống phản động.

4, Quyết định vấn đề ngân sách.

5, Quy định cách thức và phạm vi hoạt động của các chức vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Bộ quy định này.

6, Bầu, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, hạ bậc Quản trị viên. Quản trị viên sau khi được bầu phải cam kết “Hoạt động trên Trang vì công lý, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước, chống lại, vạch trần mọi âm mưu và luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, bảo đảm an toàn thông tin cho các thành viên khác, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Trang”

7, Quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc, hạ bậc, tuyển chọn thêm Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích và Cộng tác viên.

8, Bỏ phiếu tín nhiệm đối với Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt. Người không đạt chỉ số phiếu tín nhiệm tối thiểu là 03 phiếu sẽ bị hạ bậc chức vụ xuống tối đa là Nhà phân tích.

9, Quyết định các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động đối ngoại của Trang; phê chuẩn, quyết định tham gia hoặc không tham gia các liên minh, các nhóm, hoặc các tổ chức khác.

10, Quyết định trưng cầu ý kiến, lấy ý kiến rộng rãi.

11, Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các thành viên có thành tích xuất sắc hoặc vi phạm quy định của Trang; giao xử lý kỷ luật các thành viên vi phạm cho các admin phụ trách kỷ luật.

Điều 18: Họp Hội đồng thành viên

1, Họp Hội đồng thành viên là việc Tổng kết các hoạt động của Trang trong các Tháng, Qúy và Năm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong các tháng, quý và năm tiếp theo; ra các quyết định thuộc phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều 14.

2, Hội đồng thành viên họp theo Tháng, theo Qúy và theo Năm do Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung triệu tập. Trong trường hợp khẩn cấp việc họp Hội đồng thành viên do các Quản trị viên có mặt quyết định, trường hợp Quản trị viên không có mặt mà yêu cầu phải họp để quyết định ngay lập tức thì các Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích có quyền họp và quyết định tuy nhiên phải báo cáo kết quả với Hội đồng thành viên, phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

3, Ngày họp Hội đồng thành viên được ấn định như sau:

a, Kỳ họp theo Tháng: Các tháng có 31 ngày thì họp Hội đồng thành viên vào ngày 30 hàng tháng; các tháng có 30 ngày thì họp Hội đồng thành viên vào ngày 29 hàng tháng, riêng đối với tháng 2 thì họp Hội đồng thành viên vào ngày 28.

b, Kỳ họp theo Qúy: Mỗi Qúy Hội đồng thành viên họp 1 lần vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của Qúy đó. Riêng với kỳ họp Hội đồng thành viên của Qúy 4 vì trùng với kỳ Họp Hội đồng thành viên viên của Năm nên ngày họp Hội đồng thành viên theo Năm cũng sẽ tổng kết luôn Qúy 4.

c, Kỳ họp theo Năm: Mỗi năm họp 01 lần vào ngày 31 tháng 12. Kỳ họp Năm sẽ bao gồm cả công việc của kỳ họp tổng kết Qúy 4.

4, Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau.

Điều 19: Thông báo về cuộc họp Hội đồng thành viên

1, Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung có trách nhiệm thông báo về cuộc họp Hội đồng thành viên định kỳ tới Hội đồng thành viên trong khoảng thời gian 01 ngày trước khi Hội đồng thành viên tiến hành họp.

2, Trường hợp họp khẩn cấp thì không cần thông báo trước nhưng sau khi kết thúc cuộc hợp phải có thông báo bằng văn bản đến các thành viên vắng mặt về lý do, nội dung, kết quả của cuộc họp khẩn cấp.

Điều 20: Thủ tục tiến hành Kỳ họp Hội đồng thành viên định kỳ

1, Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc triệu tập, chủ trì, điều khiển cuộc họp trừ trường hợp ủy quyền cho người khác. Người chịu trách nhiệm tiến hành họp có trách nhiệm chuẩn bị những phần sau đây:

a, Lập danh sách và thông báo mời họp đến thành viên có quyền dự họp;

b, Chuẩn bị chương trình, tài liệu và các điều kiện cho cuộc họp;

c, Triệu tập họp và tiến hành cuộc họp.

2, Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung làm chủ tọa các cuộc họp do mình triệu tập; trường hợp Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng thành viên có chức vụ cao nhất điều khiển để Hội đồng thành viên bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Điều 21: Triệu tập họp Hội đồng thành viên bất thường

1, Quản trị viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên bất thường trong các trường hợp sau:

a, Quản trị viên xét thấy cần thiết vì lợi ích của Trang;

b, Số thành viên là admin hoạt động trong Trang còn lại quá ít, không đủ để duy trì hoạt động của Trang theo khoản 1 Điều 12;

c, Theo yêu cầu của ít nhất hai Quản trị viên trở lên hoặc từ ba Biên tập viên trở lên;

d, Theo yêu cầu của admin phụ trách kỷ luật;

đ, Các trường hợp khác theo quyết định của ít nhất 03 quản trị viên trở lên.

2, Quản trị viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày số thành viên là admin hoạt động trong Trang ít hơn số thành viên tối thiểu để duy trì hoạt động của Trang; hoặc nhân được yêu cầu của ít nhất hai Quản trị viên trở lên hoặc từ ba Biên tập viên trở lên; hoặc theo yêu cầu của admin phụ trách kỷ luật.

Điều 22: Nghị quyết của Hội đồng thành viên

1, Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động , tổ chức lại Trang, chuyển nhượng Trang và các bộ phận khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Trang phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

2, Nghị quyết của Hội đồng thành viên phải được lập thành văn bản và gửi cho các thành viên.

3, Nghị quyết của Hội đồng thành viên có giá trị tuyệt đối, không được sửa đổi, các thành viên phải có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh.

4, Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực ngay khi được thông qua. Trường hợp các thành viên có thỏa thuận về hiệu lực của Nghị quyết thì Nghị quyết có hiệu lực kể từ thời điểm thỏa thuận đó.

 

CHƯƠNG IV:

QUẢN TRỊ VIÊN

Điều 23: Quản trị viên Trang thông tin chống phản động

Quản trị viên Trang thông tin chống phản động do Hội đồng thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của các Quản trị viên khác.

Điều 24: Nhiệm vụ và quyền hạn của Quản trị viên

1, Quản trị viên có quyền: gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên Instagram từ Trang, chỉnh sửa chi tiết tài khoản Instagram từ Trang đồng thời chỉ định vai trò trên Trang.

2, Ra quyết định, quy định cụ thể, chi tiết nội dung công việc, nhiệm vụ của các thành viên là Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích và Cộng tác viên.

3, Trình Hội đồng thành viên tuyển chọn, miễn nhiệm, nâng bậc, hạ bậc các thành viên là Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích. Trường hợp trình Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, hạ bậc một Quản trị viên khác thì phải có tờ trình của 02 Quản trị viên trở lên.

4, Yêu cầu Hội đồng thành viên tổ chức tuyển chọn thêm Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích. Đối với Cộng tác viên thì Quản trị viên có toàn quyền tuyển chọn.

5, Kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động lên Hội đồng thành viên.

6, Quyết định xử lý vi phạm bằng hình thức cảnh cáo đối với các thành viên là Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích.

7, Tham dự các buổi họp Hội đồng thành viên.

8, Kiến nghị với admin phụ trách kỷ luật xử lý các vi phạm lớn hơn mức độ vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trong quá trình vận hành Trang trong trường hợp Hội đồng thành viên không thể họp để ra quyết định kỷ luật ngay được.

9, Kiểm tra, giám sát, sửa đổi, thay thế các bài viết trên Trang. Trường hợp xóa bài phải thông báo cho admin phụ trách bài viết.

10, Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng thành viên.

11, Tuyệt đối đảm bảo giữ an toàn bí mật của Trang, bí mật thông tin cá nhân của các thành viên khác.

Điều 25: Tiêu chuẩn của Quản trị viên

1, Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa, chống lại các thế lực phản động thù địch bên ngoài, có tinh thần ủng hộ hòa bình, đoàn kết quốc tế, lên án các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.

2, Có trình độ 12/12, Cao đẳng, Đại học trở lên.

3, Có khả năng viết tốt, vận dụng kiến thức linh hoạt, sâu sắc, có khả năng điều hành, dẫn dắt vấn đề bàn luận đi đúng hướng.

4, Có thời gian làm công tác thực tiễn trên Trang, các bài viết có chất lượng tốt, được Hội đồng thành viên tín nhiệm.

5, Có sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 26: Bổ nhiệm quản trị viên

1, Thủ tục bổ nhiệm Quản trị viên:

a, Hội đồng thành viên, các Quản trị viên đương nhiệm trong Hội đồng thành viên căn cứ vào nhu cầu nhân lực, xác định chủ trương bổ nhiệm Quản trị viên thuộc thẩm quyền quản lý.

b, Admin phụ trách kỷ luật lập hồ sơ trích ngang của thành viên, tập hợp các thành tích, vi phạm đã ghi nhận và các báo cáo kết luận có liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với thành viên (nếu có) để báo cáo các Quản trị viên xem xét.

c, Thành viên thuộc đối tượng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại làm bản tự kiểm điểm, đánh giá ưu khuyết điểm việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kèm theo ý kiến nhận xét đánh giá của Quản trị viên là Admin phụ trách các vấn đề chung.

d, Các thành viên là admin quản lý Trang tham gia ý kiến. Tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với đối tượng bổ nhiệm lần đầu.Với đối tượng bổ nhiệm lại thực hiện việc nhận xét, đánh giá thành viên theo hình thức bỏ phiếu tán thành, lấy ý kiến của đa số trước khi xem xét bổ nhiệm lại.

đ, 02 Quản trị viên lập tờ trình, trình Hội đồng thành viên bổ nhiệm Quản trị viên mới.

e, Hội đồng thành viên tiến hành bỏ phiếu.

2, Quản trị viên được bổ nhiệm khi có hơn một nửa số phiếu tán thành/đồng ý của các thành viên Hội đồng thành viên bỏ tại thời điểm họp. Trường hợp số phiếu tán thành/đồng ý và phản đối/không đồng ý bằng nhau thì bên nào có nhiều quản trị viên hơn thì lấy kết quả của bên đó.

3,  Thời điểm có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm Quản trị viên mới do Hội đồng thành viên quyết định. Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung có trách nhiệm thông báo quyết định đó.

Điều 27: Bổ nhiệm lại Quản trị viên

1, Bổ nhiệm lại Quản trị viên thuộc một trong các trường hợp sau:

a, Thành viên trước đó được đề cử làm Quản trị viên nhưng chưa được đủ số phiếu từ Hội đồng thành viên để được bổ nhiệm;

b, Đã từng là Quản trị viên nhưng rời Trang vì những lý do bất khả kháng, nay xin quay lại và được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ cũ. Đối tượng này phải qua kiểm tra, rà soát của Hội đồng thành viên, admin phụ trách kỷ luật và trước đó không vi phạm pháp luật của Việt Nam, quy định của Trang.

2, Thủ tục bổ nhiệm lại được tiến hành như thủ tục bổ nhiệm tại Điều 26.

Điều 28: Miễn nhiệm Quản trị viên

1, Quy trình miễn nhiệm Quản sát viên tiến hành như sau:

a, Quản trị viên viên làm đơn xin miễn nhiệm, nêu rõ lý do xin miễn nhiệm;

b, Các Quản trị viên còn lại họp xét để trình Hội đồng thành viên xem xét;

c, Hội đồng thành viên ra quyết định miễn nhiệm.

2, Quy trình miễn nhiệm Quản trị viên đối với trường hợp đương nhiên miễn nhiệm:

a, Đương nhiên miễn nhiệm xảy ra khi Hội đồng thành viên bầu Quản trị viên và có quy định thời gian công tác, hết thời gian công tác sẽ đương nhiên miễn nhiệm chức vụ Quản trị viên;

b, Quản trị viên là admin phụ trách các vấn đề chung trình Hội đồng thành viên xem xét yêu cầu đương nhiên miễn nhiệm Quản trị viên;

c, Hội đồng thành viên xem xét yêu cầu, bỏ phiếu và ra một trong các quyết định: Gia hạn thêm thời gian công tác của Quản trị viên; Công nhận tư cách Quản trị viên vĩnh viễn; Miễn nhiệm Quản trị viên.

Điều 29: Hạ bậc Quản trị viên

1, Quản trị viên vi phạm các điều cấm tại chương VIII của Bộ quy định này tùy theo mức độ và bị Hội đồng thành viên giao admin phụ trách kỷ luật xử lý theo quy định thì sẽ bị hạ bậc xuống thấp nhất là Nhà phân tích.

2, Thủ tục hạ bậc Quản trị viên:

a, Admin phụ trách kỷ luật trình Hội đồng thành viên yêu cầu hạ bậc Quản trị viên;

b, Hội đồng thành viên xem xét yêu cầu, bỏ phiếu và ra quyết định hạ bậc hoặc không hạ bậc Quản trị viên.

3, Trường hợp Quản trị viên là admin phụ trách kỷ luật bị kỷ luật bị hạ bậc thì admin phụ trách các vấn đề chung thay thế đưa tờ trình yêu cầu hạ bậc Quản trị viên lên Hội đồng thành viên.

 

CHƯƠNG V:

BIÊN TẬP VIÊN, NGƯỜI KIỂM DUYỆT, NHÀ PHÂN TÍCH

Điều 30: Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích của Trang thông tin chống phản động

Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích của Trang thông tin chống phản động do Hội đồng thành viên tuyển chọn bằng hình thức thi tuyển.

Điều 31: Nhiệm vụ, quyền hạn của Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích của Trang thông tin chống phản động

1, Nhiệm vụ, quyền hạn của Biên tập viên:

a, Biên tập viên có quyền: gửi tin nhắn và đăng với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết, trả lời và xóa bình luận trên Instagram từ Trang đồng thời chỉnh sửa chi tiết tài khoản Instagram từ Trang;

b, Kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế Bộ quy định Tổng hợp các vấn đề về quản lý Trang thông tin chống phản động lên Hội đồng thành viên;

c, Tham gia kỳ họp của Hội đồng thành viên;

d, Kiểm tra, giám sát, sửa đổi, thay thế các bài viết trên Trang. Trường hợp xóa bài phải thông báo cho admin phụ trách bài viết;

đ, Tuyệt đối đảm bảo bí mật của Trang, bí mật thông tin cá nhân của các thành viên khác;

e, Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên, Quản trị viên quy định.

2, Nhiệm vụ, quyền hạn của Người kiểm duyệt:

a, Người kiểm duyệt có quyền gửi tin nhắn với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết đồng thời trả lời bình luận trên Instagram từ Trang;

b, Tham dự kỳ họp của Hội đồng thành viên;

c, Tuyệt đối đảm bảo bí mật của Trang, bí mật thông tin cá nhân của các thành viên khác;

d, Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên, Quản trị viên quy dịnh.

3, Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà phân tích:

a, Nhà phân tích có quyền xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết;

b, Tham dự kỳ họp Hội đồng thành viên;

c, Tuyệt đối đảm bảo bí mật của Trang, bí mật thông tin cá nhân của các thành viên khác;

c, Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác do Hội đồng thành viên, Quản trị viên và Biên tập viên quy định.

Điều 32: Tiêu chuẩn của Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích

1, Tiêu chuẩn chung:

a, Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa, chống lại các thế lực phản động thù địch bên ngoài, có tinh thần ủng hộ hòa bình, đoàn kết quốc tế, lên án các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế;

b, Có trình độ 12/12, Cao đẳng, Đại học trở lên;

c, Có sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2, Tiêu chuẩn riêng của Biên tập viên:

a, Đối với Biên tập viên cần có khả năng viết tốt, vận dụng kiến thức linh hoạt, sâu sắc, có khả năng điều hành, dẫn dắt vấn đề bàn luận đi đúng hướng.

Điều 33: Nâng bậc, hạ bậc Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích:

1, Hội đồng thành viên quyết định việc nâng bậc, hạ bậc Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích trên cơ sở đề nghị của Quản trị viên.

2, Quản trị viên trình Hội đồng thành viên yêu cầu nâng bậc, hạ bậc Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích. Hội đồng thành viên xem xét và bỏ phiếu công khai.

3, Hội đồng thành viên sau khi bỏ phiếu sẽ ra một trong các quyết định sau:

a, Quyết định phê chuẩn đề nghị nâng bậc hoặc hạ bậc của Quản trị viên;

b, Quyết định không phê chuẩn yêu cầu nâng bậc hoặc hạ bậc của Quản trị viên;

c, Quyết định nâng bậc hoặc hạ bậc không dựa vào yêu cầu của quản trị viên, có thể là nâng bậc cao hơn hoặc thấp hơn đề nghị của Quản trị viên hoặc hạ bậc thấp hơn đề nghị của Quản trị viên;

4, Thành viên ở vị trí Nhà phân tích thì không thể hạ bậc tiếp, nếu có đề nghị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc từ Quản trị viên, Hội đồng thành viên xem xét hình thức kỷ luật khác.

Điều 34: Tuyển chọn Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích

1, Việc tuyển chọn các chức vụ nêu trên do Hội đồng thành viên quyết định trong kỳ họp Hội đồng thành viên trên cơ sở đề nghị của Quản trị viên và xét thấy nhu cầu về nhân sự của Trang. Việc tuyển chọn diễn ra dưới hình thức thi tuyển.

2, Thủ tục tiến hành kỳ thi tuyển như sau:

a, Hội đồng thành viên thông qua đề nghị về nhân sự của Quản trị viên và giao admin phụ trách mảng bài viết và admin phụ trách trang web đăng tải thông tin tuyển thành viên lên Trang và website;

b, Admin phụ trách bài viết và admin phụ trách website tập hợp các đơn đăng ký và giao admin phụ trách kỷ luật tiến hành rà soát lần 1 lý lịch các thí sinh tham gia thi tuyển theo quy định về tiêu chuẩn của Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích tại Điều 32. Admin phụ trách kỷ luật chốt danh sách các thí sinh đạt tiêu chuẩn giao trưởng ban thi tuyển;

c, Hội đồng thành viên thành lập ban thi tuyển có thể gồm nhiều Quản trị viên và Biên tập viên nhưng phải đạt con số tối thiểu là 04 người;

d, Ban thi tuyển bầu trưởng ban, trưởng ban thi tuyển có toàn quyền lựa chọn hình thức thi tuyển, hình thức, nội dung, số lượng bài thi, thời gian thi nhưng phải được sự chấp thuận của quá nửa số thành viên ban thi tuyển;

đ, Trưởng ban thi tuyển lập danh sách các thí sinh sẽ tham gia thi tuyển sau khi nhận danh sách thí sinh được rà soát lần 1 từ admin phụ trách kỷ luật, trình Hội đồng thành viên xem xét về lý lịch lần 2. Các thí sinh được Hội đồng thành viên thông qua lý lịch thì được phép tham dự thi tuyển;

e, Việc chấm bài sẽ do các thành viên ban thi tuyển thức hiện, trưởng ban thi tuyển không được phép tham gia chấm bài;

f, Kết quả điểm của thí sinh được trình Hội đồng thành viên rà soát và căn cứ vào số điểm để bổ nhiệm vị trí thích hợp. Quyết định bổ nhiệm sẽ được thông báo chậm nhất không quá 01 ngày sau khi trưởng ban thi tuyển gửi kết quả thi tuyển lên Hội đồng thành viên;

g, Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển nhưng số điểm chưa đạt để bổ nhiệm nếu có nguyện vọng sẽ được giữ lại ở vai trò Cộng tác viên tham gia viết bài và gửi bài viết cho admin phụ trách bài viết, nếu có thành tích tốt sẽ được xem xét bổ nhiệm lên vị trí cao hơn.

h, Các thí sinh sau khi được bổ nhiệm các chức vụ trong trang phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của Trang.

3, Mẫu đơn đăng ký tham gia thi tuyển:

a, Họ và Tên;

b, Ngày tháng năm sinh;

c, Địa chỉ thường trú;

d, Địa chỉ tạm trú (nếu có);

đ, Dân tộc;

e, Tôn giáo;

f, Số chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu (nếu có);

g, Nghề nghiệp/Trình độ học vấn;

h, Tiên án tiền sự;

i, Gmail, Facebook; số điện thoại di động;

k, Giới thiệu khái quát về bản thân, trình bày lý do tham gia thi tuyển;

l, Chữ ký.

4, Các cá nhân tự do có thể nộp đơn xin thi tuyển các vị trí trên ngay cả khi Hội đồng thành viên không tổ chức tuyển thêm thành viên mới, và nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận thì vẫn sẽ được thi tuyển để làm thành viên chính thức của Trang.

 

CHƯƠNG VI:

CỘNG TÁC VIÊN, MEMER

Điều 35: Cộng tác viên

Cộng tác viên của Trang thông tin chống phản động là nguồn dự bị thành viên chủa Trang, hoạt động độc lập, cung cấp thông tin và bài viết cho Trang, không phải là thành viên của Trang.

Điều 36: Nhiệm vụ của Cộng tác viên

Cộng tác viên có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho admin phụ trách bài viết để duyệt và đăng tải.

Điều 37: Quyết định nâng cấp Cộng tác viên lên Nhà phân tích, Người kiểm duyệt, Biên tập viên

1, Cộng tác viên có thể được nâng cấp lên các chức vụ trên bằng hai hình thức thi tuyển hoặc bổ nhiệm thẳng.

a, Thi tuyển đối với Cộng tác viên chưa tham gia kỳ thi tuyển Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích do ban thi tuyển tổ chức. Nội dung, cách thức thi tuyển theo quy định tại Điều 34;

b, Bổ nhiệm thẳng đối với Cộng tác viên thuộc vào trường hợp tại điểm g khoản 2 Điều 34.

2, Việc nâng cấp Cộng tác viên lên các chức vụ cụ thể nào do Hội đồng thành viên quyết định.

3, Quản trị viên có quyền hủy tư cách Cộng tác viên của bất kỳ cộng tác viên nào của Trang nếu phát hiện có vi phạm từ phía Cộng tác viên.

Điều 38: Memer

Memer là những người bấm nút “like hoặc theo dõi” Trang, bình luận trên Trang, gửi tin nhắn cho Trang và chia sẻ bài viết của Trang.

Điều 39: Quyền lợi và nghĩa vụ của Memer

1, Memer có các quyền lợi sau:

a, Được tiếp cận thông tin một cách chân thực, khách quan, chính xác;

b, Được cung cấp các thông tin, giải đáp các thắc mắc từ phía các thành viên quản lý Trang;

c, Được bình luận, tham gia tranh luận, phản bác, đưa ý kiến, luận điểm của bản thân một cách công khai trên Trang;

d, Được tham gia group Thông tin chống phản động do Trang quản lý;

đ, Được phép thi tuyển vào các chức vụ Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích;

e, Được cung cấp thông tin cho Tang với vai trò Cộng tác viên;

f, Được bảo vệ tuyệt đối bí mật thông tin cá nhân;

g, Được gắn thẻ bài viết nếu có yêu cầu;

h, Được tự mình đăng tải bài viết lên phần “Bài viết của khách” và được xem xét đăng tải bài viết khi gửi đến cho Trang.

2, Memer có các nghĩa vụ sau:

a, Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiên quyết bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa, chống lại các thế lực phản động thù địch bên ngoài, ủng hộ hòa bình, đoàn kết quốc tế, lên án các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế;

b, Tôn trọng admin, tôn trọng bài viết của Trang;

c, Tôn trọng các memer khác;

d, Có cử chỉ, lời nói lịch sự, nhã nhặn, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

đ, Thông tin kịp thời cho Trang khi phát hiện các hành vi, ngôn từ, hình ảnh, bài viết, video, sách vở, tranh, pa-nô, áp phích… có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, phản động, chống chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật lịch sử khác, hạ thấp uy tín, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương, quân đội và công an.

Điều 40: Các hành vi của Memer bị cấm và biện pháp xử lý

1, Các hành vi sau của memer bị cấm tuyệt đối:

a, Xúc phạm Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật lịch sử khác, xúc phạm các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương;

b, Xúc phạm admin, xúc phạm Trang;

c, Xúc phạm các memer khác, các Trang thông tin chính thống khác, các Trang liên kết với Trang thông tin chống phản động;

d, Chế ảnh, sử dụng hình ảnh đã bị sửa chữa nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

đ, Tôn vinh, ca ngợi ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, tôn vinh bè lũ phản động trong và ngoài nước; Công khai đăng tải, sử dụng cờ vàng 3 sọc, quốc ca của chế độ ngụy quyền;

e, Chia sẻ thông tin sai sự thật của Việt Tân và các tổ chức phản động, báo chí không chính thống, các trang thông tin phản động, các cá nhân có tư tưởng cực đoan chống Đảng và Nhà nước, xúc phạm chính quyền;

f, Kích động bạo lực, gây rối trật tự, lời lẽ ngôn từ mang tính thù hằn, chia rẽ đoàn kết dân tộc;

g, Kích động chiến tranh, ủng hộ khủng bố, bạo loạn, biểu tình;

h, Đe dọa gây nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của admin và các memer khác;

i, Xâm phạm, chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của các memer khác nếu họ không có các hành vi, ngôn từ, cử chỉ thù hằn, phản động, xuyên tạc;

k, Các hành vi gây nguy hại cho an ninh, an toàn, trật tự trị an xã hội, chủ quyền quốc gia, độc lập tự do của đất nước, các hành vi vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

2, Tùy mức độ vi phạm mà admin sẽ áp dụng các biện pháp xử lý sau:

a, Xóa bình luận, xóa bài viết đăng lên Trang;

b, Chặn tài khoản, cấm khỏi Trang, chặn gửi tin nhắn;

c, Đưa công khai thông tin và hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này lên Trang, Website, các Trang, nhóm liên kết với Trang để mọi người biết;

d, Đưa thông tin cá nhân và các hành vi vi phạm nghiêm trọng, có tính nguy hại cao đến cơ quan công an để xử lý.

CHƯƠNG VII:

ADMIN

Điều 41: Admin

Admin Trang thông tin chống phản động là chức danh và tên gọi chung của các thành viên là Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích của Trang.

Điều 42: Phân loại Admin

1, Admin Trang thông tin chống phản động được phân loại dựa trên nhiệm vụ cụ thể mà các thành viên là Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích đảm nhiệm.

2, Trang thông tin chống phản động gồm các chức danh Admin sau:

a, Admin phụ trách chung;

b, Admin phụ trách bài viết;

c, Admin phụ trách kỷ luật;

d, Admin phụ trách website;

đ, Admin phụ trách trả lời tin nhắn;

e, Admin phụ trách tài chính, quảng cáo.

3, Hội đồng thành viên có thể tạo lập nhiều chức danh admin khác nếu trong quá trình vận hành Trang phát sinh các vấn đề cần có một admin phụ trách quản lý riêng; Việc tạo lập một chức danh admin mới chỉ được tiến hành khi có đề nghị từ Quản trị viên.

Điều 43: Chữ ký của admin

Mỗi admin chọn cho mình một chữ ký để làm dấu hiệu nhận biết, chữ ký tối thiểu 3 ký tự in hoa và được ký ở cuối mỗi bài đăng của mình kèm dấu “#”. Ví dụ: #ABC.

Điều 44: Quyền và nhiệm vụ của Admin

1, Admin tùy vào chức vụ đảm nhiệm mà thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích quy định trong Bộ quy định này.

2, Quyền và nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh admin được quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 3: Giải thích từ ngữ của Bộ quy định này.

3, Hội đồng thành viên có thể trao thêm quyền và nhiệm vụ cho từng admin nếu xét thấy cần thiết.

Điều 45: Điều kiện đảm nhiệm chức danh admin

1, Để đảm nhiệm chức danh admin thì thành viên bắt buộc phải đảm nhiệm một trong các chức vụ Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích của Trang.

2, Điều kiện để đảm nhiệm từng chức danh admin cụ thể được quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 3: Giải thích từ ngữ của Bộ quy định này.

3, Hội đồng thành viên bổ nhiệm chức danh admin cho các thành viên đạt đủ điều kiện đặt ra.

Điều 46: Thôi giữ chức danh Admin

1, Thành viên thôi giữ chức danh Admin khi đã thôi giữ các chức vụ Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích của Trang.

2, Admin sau khi thôi giữ chức danh phải bàn giao công việc lại cho admin mới được bổ nhiệm thay thế.

Điều 47: Kỷ luật Admin

1, Admin vi phạm các điều cấm của các chức vụ quy định tại Chương VIII của bộ quy định này sẽ bị xử lý theo chế tài xử lý riêng đối với từng chức vụ quy định tại cùng chương.

2, Việc kỷ luật admin do Hội đồng thành viên quyết định trên cơ sở đề nghị của admin phụ trách kỷ luật.

3, Trường hợp admin bị kỷ luật là admin phụ trách kỷ luật thì admin phụ trách chung thay thế đề nghị.

CHƯƠNG VIII:

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN, NGƯỜI KIỂM DUYỆT VÀ NHÀ PHÂN TÍCH

Điều 48: Các hành vi bị cấm

1, Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt, Nhà phân tích bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau:

a, Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam;

b, Đăng tin, đưa tin sai sự thật; Trích dẫn, chia sẻ bài viết thiếu căn cứ, có luận điệu xuyên tạc của các trang, các báo không chính thống;

c, Xúc phạm Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhân vật lịch sử khác, xúc phạm các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương;

d, Xúc phạm lẫn nhau, xúc phạm Trang, xúc phạm Hội đồng thành viên;

đ, Xúc phạm các memer, các Trang thông tin chính thống khác, các Trang liên kết với Trang thông tin chống phản động một cách vô căn cứ;

e, Chế ảnh, sử dụng hình ảnh đã bị sửa chữa nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

f, Tôn vinh, ca ngợi ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, tôn vinh bè lũ phản động trong và ngoài nước; Công khai đăng tải, sử dụng cờ vàng 3 sọc, quốc ca của chế độ ngụy quyền;

g, Chia sẻ thông tin sai sự thật của Việt Tân và các tổ chức phản động, báo chí không chính thống, các trang thông tin phản động, các cá nhân có tư tưởng cực đoan chống Đảng và Nhà nước, xúc phạm chính quyền;

h, Kích động bạo lực, gây rối trật tự, lời lẽ ngôn từ mang tính thù hằn, chia rẽ đoàn kết dân tộc;

i, Kích động chiến tranh, ủng hộ khủng bố, bạo loạn, biểu tình;

k, Đe dọa gây nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của admin và các memer khác;

l, Xâm phạm, chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của các memer khác nếu họ không có các hành vi, ngôn từ, cử chỉ thù hằn, phản động, xuyên tạc;

m, Tiết lộ thông tin các nhân của các admin khác;

n, Các hành vi gây nguy hại cho an ninh, an toàn, trật tự trị an xã hội, chủ quyền quốc gia, độc lập tự do của nước CHXHCN Việt Nam;

o, Các hành vi khác theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Điều 49: Chế tài xử lý vi phạm đối với Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích

1, Việc xử lý vi phạm kỷ luật đối với Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích được thực hiện theo quy tắc quy định tại Điều 46.

2, Các hình thức và mức độ kỷ luật admin bao gồm:

a, Khiển trách, cảnh cáo, nhắc nhở, ghi lỗi vi phạm;

b, Cấm viết bài, cấm đăng tin, cấm trả lời tin nhắn trong khoảng thời gian theo quyết định của Hội đồng thành viên;

c, Tạm thời cấm tham gia thảo luận ở phần tin nhắn chung của admin;

d, Tạm thời cấm tham gia họp Hội đồng thành viên, cấm tham gia biểu quyết trong kỳ họp Hội đồng thành viên;

đ, Chuyển sang đảm nhiệm nhiệm vụ khác;

e, Hạ bậc chức vụ theo quy định tại các Điều 29 và Điều 33;

f, Xóa tư cách admin, hủy các chức vụ đang đảm nhiệm;

g, Các hình thức kỷ luật khác do Hội đồng thành viên quyết định.

Điều 50. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

1, Tất cả thành viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Trang. Thành viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Trang đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

2, Việc thi hành kỷ luật thành viên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Bộ quy định, quy định, hướng dẫn của Hội đông thành viên.

3, Khi xem xét, xử lý kỷ luật thành viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Trang.

Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của admin phụ trách kỷ luật để bảo đảm kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác. Cần làm rõ nguyên nhân, phân biệt sai lầm, khuyết điểm của thành viên do trình độ, năng lực hoặc động cơ vì lợi ích chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái; vi phạm nhất thời hay có hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn vẫn làm trái; ý thức tự phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lỗi, không bồi hoàn vật chất kịp thời hoặc để kéo dài; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra; phân biệt thành viên khởi xướng, tổ chức, quyết định với thành viên bị xúi giục, lôi kéo, đồng tình làm sai.

4, Các hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện theo đúng quy định của Bộ quy định này. Đối với admin xử lý theo quy định tại Điều 49. Đối với Cộng tác viên: khiển trách, cảnh cáo.

Thành viên vi phạm đến mức cần phải xóa tư cách thành viên thì phải thực hiện triệt để; cấp Quản trị viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; admin vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì áp dụng hình thức kỷ luật tại Điều 49, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách thành viên.

5, Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, nếu thành viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật; không tách riêng từng nội dung vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

6, Trong cùng một vụ việc có nhiều thành viên vi phạm thì mỗi thành viên đều phải bị xử lý kỷ luật về nội dung vi phạm của mình.

7, Hội đồng thành viên, Hội đồng kỷ luật, admin phụ trách kỷ luật có thẩm quyền thi hành kỷ luật, khi quyết định kỷ luật oan, sai đối với thành viên phải chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định đó và công khai xin lỗi.

8, Sau một quý, kể từ ngày có quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật xóa tư cách thành viên), nếu thành viên không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

Điều 51: Thủ tục xử lý kỷ luật admin

1, Thành lập Hội đồng kỷ luật: Hội đồng thành viên thành lập Hội đồng kỷ luật do admin phụ trách kỷ luật làm chủ tịch, số lượng thành viên Hội đồng kỷ luật tối thiểu là 03 người.

2, Hội đồng kỷ luật họp, căn cứ vào Bộ quy định và lỗi vi phạm đã được chỉ ra để quyết định hình thức kỷ luật và trình Hội đồng thành viên phê chuẩn.

3, Hội đồng thành viên xem xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật, ra quyết định phê chuẩn hoặc yêu cầu Hội đồng kỷ luật xem xét lại đề nghị hình thức kỷ luật. Trường hợp Hội đồng thành viên hoặc các Quản trị viên yêu cầu Hội đồng kỷ luật xem xét lại đề nghị hình thức kỷ luật, Hội đồng kỷ luật phải xem xét lại và điều chỉnh cho hợp lý sau đó trình Hội đồng thành viên phê chuẩn, đề nghị hình thức kỷ luật đã được xem xét lại bắt buộc phải được phê chuẩn, Hội đồng thành viên và Quản trị viên không được đề nghị xem xét lại lần nữa.

4, Quyết định kỷ luật đã được Hội đồng thành viên thông qua có hiệu lực ngay lập tức và hết hiệu lực trong trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 50 Bộ quy định này.

CHƯƠNG IX:

QUY ĐỊNH VỀ BÀI ĐĂNG, TRẢ LỜI TIN NHẮN, QUẢNG CÁO BÀI VIẾT, QUẢNG CÁO TRANG; CÁC NHÓM, TRANG VÀ WEBSITE CỦA TRANG

Điều 52: Quy định về bài đăng

1, Bài đăng trên Trang, trên website của Trang phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, độ chính xác, khách quan, thông tin rõ ràng, đầy đủ, trích dẫn nguồn hợp lý; tranh ảnh đầy đủ, sinh động, đúng với chủ đề. Các thông tin bài đăng có thể là bài viết hoặc video mang tính giải thích, học thuật, tranh biện, phản biện có tính khoa học, hài hước, châm biếm… phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, thuần phong mỹ tục dân tộc, quan điểm, mục tiêu, tôn chỉ của Trang.

2, Cuối mỗi bài đăng phải ghi rõ chữ ký của admin và hagtag của Trang.

Ví dụ:

#ABC (Tên chữ ký admin)

#cpdvn (Hagtag của Trang)

3, Mỗi bài đăng cách nhau tối thiểu 30 phút, nếu có bài đăng gấp thì có thể đăng ngay mà không cần chú ý thời gian 30 phút.

4, Khi đăng bài cần phải chú ý các bài viết đã lên lịch để lên lịch cho hợp lý.

5, Các bài đăng không đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 sẽ bị xóa, các thành viên xóa bài của nhau phải thông báo cho admin phụ trách bài viết. Admin phụ trách bài viết xóa bài viết của các thành viên thì không cần thông báo.

Điều 53: Quy định về trả lời tin nhắn

1, Thông thường việc trả lời tin nhắn sẽ do admin phụ trách trả lời tin nhắn thực hiện, tuy nhiên các admin khác cũng có quyền trả lời tin nhắn của bạn đọc.

2, Khi có tin nhắn tới bắt buộc phải trả lời, không được phép bỏ qua không trả lời.

3, Nội dung trả lời tin nhắn của admin phải lịch sự, nếu có yêu cầu phải giải thích thì phải giải thích rõ ràng, nếu người gửi tin yêu cầu nói chuyện với một admin cụ thể hoặc có thắc mắc liên quan đến bài viết của một admin cụ thể thì admin phụ trách trả lời tin nhắn sẽ liên hệ yêu cầu admin đó trả lời.

4, Nội dung câu chào tự động khi bạn đọc gửi tin nhắn tới: “Chào…, Cảm ơn ban đã nhắn tin cho chúng tôi. Hiện chúng tôi không có mặt. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể.”

5, Đối với những người gửi tin nhắn không mang tính thiện chí thì cho phép admin trả lời tự do hành xử, nếu cần có thể áp dụng các chế tài quy định tại khoản 2 Điều 40.

6, Kết thúc tin nhắn phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm và ký tên admin trả lời tin nhắn.

Ví dụ: “Tin nhắn kết thúc ngày A tháng B năm CCCC. #ABC”.

Điều 54: Quy định về Quảng cáo bài viết, quảng cáo trang

1, Việc quảng cáo bài viết, quảng cáo trang do Hội đồng thành viên quyết định và giao admin phụ trách tài chính và quảng cáo thực hiện.

2, Admin phụ trách tài chính và quảng cáo có trách nhiệm báo cáo kết quả lên Hội đồng thành viên vào kỳ họp Hội đồng thành viên gần nhất.

Điều 55: Quy định về các nhóm, trang, website của Trang

1, Các nhóm, trang, website của Trang phải tuân thủ theo quy định của Bộ quy định này.

2, Quản lý của các nhóm, trang, website của Trang do Hội đồng thành viên tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Quản lý của các nhóm, trang, website của Trang phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt và Nhà phân tích.

 

CHƯƠNG X:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 56. Hiệu lực thi hành

Bộ quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm     .

Các quy định cũ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Bộ luật này đã được Hội đồng thành viên Trang thông tin chống phản động, kỳ họp tháng    thông qua ngày    tháng   năm    ./.

 

ĐANG CHỈNH SỬA…